INFORMACJE

PRZEDMIOTY

UbezpieczenieINFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA 2020

Szanowni Państwo!

Informuję, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko. Rada Rodziców przy LO w Trzciance, wzorem lat ubiegłych, pomaga rodzicom w wyborze oferty ubezpieczenia i w związku z tym informuję, że jest możliwość ubezpieczenia dziecka w TU Compensa S.A. bezpośrednio w biurze przy ul. Prostej w Trzciance lub online pod linkiem:

https://szkola.compensa.pl

hasło: otrzymali Państwo poprzez dziennik elektroniczny lub uzyskają po telefonicznym kontakcie z Firmą tel. 67 256 60 35

Warunki ubezpieczenia:
• Okres ubezpieczenia: od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021.
• Certyfikat jako potwierdzenie zawarcia umowy z wybranym zakresem ubezpieczenia.
• 1 z 4 wariantów ubezpieczenia do wyboru

Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej V 184.

Polisy mogą Państwo wystawiać sobie do 30.10.2020 z datą ważności od 01.09.2020.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z p. Ewą Frejus
Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus
ul. Prosta 4, 64-980 Trzcianka
Tel. 67 256 60 35
ubezpieczenia@frejus.pl


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE V (184)


4 PROSTE KROKI DO UBEZPIECZENIA NNW DLA DZIECKA

Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych


Do wakacji:

Trwają wakacje

Galeria filmów

stat4u